องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file คู่มืออนุญาตติดตั้งประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คู่มือการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คู่มือการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2