องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายก อบต.กุดฉิม
โทร : 061-078-8894
นายชายแดน ศรีสุมัง
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 1
โทร : 099-882-5755
นายที่รัก กุลทะเล
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 2
โทร : 088-300-5868
นางตุ๊กตา พรมอารักษ์
เลขานุการนายก อบต.กุดฉิม
โทร : 088-332-3953
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0895700931
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กุดฉิม
โทร : 0847948155
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0966875250
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0872223931
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นางสาวบุญทวี พิศาลา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 089-2783233
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายมงคล คำแสนราช
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 082-1516123
นางสาวบุญทวี พิศาลา
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 089-2783233
นายพิทักษ์ รัปภา
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 090-3362848
นายอดิศร ปัญญาโชติ
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 088-4383921
นายวิโรจน์ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 082-1079425
นายสุติพงษ์ ไชยะวงษ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 080-7461702
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0895700931
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847948155
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0966875250
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
โทร : 0872223931
account_box สำนักปลัด
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนพร เตชะแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอรรคเดช วงศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางฐิติยารัตน์ หลวงกลาง
นักวิชาการศึกษา
จ.อ.มนูญ จ้อยสาคู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกอนุเดช จันอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวันนิดา ต้นสวรรค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ศรีสุุมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริวิไล เสือเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิชุดา ศรีสุมัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาวดารุณี พลเชียงขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางฐิติยา ไชยวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงเจริญ
นางยุพิน พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสร้างแห่
นางสาวจีระพร วงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสุดารัตน์ กุลาถาเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสันต์ ศิริกุล
นักการ-ภารโรง
นางสาวปิยะนุช พลเชียงขวาง
คนงานทั่วไป
นางสาวเจนจิรา บุญทะจันทร์
คนสวน
นายพรชัย ชูวงศ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพิศพร ชนะเคน
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง
account_box กองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายวิริทธิ์พล วุฒิสาร
นายช่างโยธา
นายเอกพล สิงห์เงา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวจินตนา ราชบัณฑิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นายวรเชรษฐ์ รัตมงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวิวัฒนชัย หนูอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายภานุมาศ ตุลีสี
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวธิดา วงศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม