องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620


กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
folder ประจำปีงบประมาณ 2564
folder ประจำปีงบประมาณ 2563
folder ประจำปีงบประมาณ 2562
folder ประจำปีงบประมาณ 2561
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายก อบต.กุดฉิม
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายก อบต.กุดฉิม
นายชายแดน ศรีสุมัง
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 1
นายชายแดน ศรีสุมัง
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 1
นายที่รัก กุลทะเล
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 2
นายที่รัก กุลทะเล
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 2
นางตุ๊กตา พรมอารักษ์
เลขานายก อบต.กุดฉิม
นางตุ๊กตา พรมอารักษ์
เลขานายก อบต.กุดฉิม
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
-
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
account_box สำนักปลัด
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายอรรคเดช วงศรี
น้กพัฒนาชุมชน
นายอรรคเดช วงศรี
น้กพัฒนาชุมชน
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นักทรัพยากรบุคคล
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนพร เตชะแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรัตนพร เตชะแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางฐิติยารัตน์ หลวงกลาง
นักวิชาการศึกษา
นางฐิติยารัตน์ หลวงกลาง
นักวิชาการศึกษา
จ.อ.มนูญ จ้อยสาคู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.มนูญ จ้อยสาคู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกอนุเดช จันอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกอนุเดช จันอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวันนิดา ต้นสวรรค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวันนิดา ต้นสวรรค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ศรีสุุมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ศรีสุุมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริวิไล เสือเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริวิไล เสือเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริรา ต้นสวรรค์
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านกุดฉิม
นางศิริรา ต้นสวรรค์
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาวดารุณี พลเชียงขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาวดารุณี พลเชียงขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางฐิติยา ไชยวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงเจริญ
นางฐิติยา ไชยวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงเจริญ
นางยุพิน พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสร้างแห่
นางยุพิน พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสร้างแห่
นางสาวจีระพร วงศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจีระพร วงศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสุดารัตน์ กุลาถาเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดารัตน์ กุลาถาเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสันต์ ศิริกุล
นักการ-ภารโรง
นายวสันต์ ศิริกุล
นักการ-ภารโรง
นางสาวปิยะนุช พลเชียงขวาง
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยะนุช พลเชียงขวาง
คนงานทั่วไป
นางสาวเจนจิรา บุญทะจันทร์
คนสวน
นางสาวเจนจิรา บุญทะจันทร์
คนสวน
นายโชคสง่า จุนใจ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายโชคสง่า จุนใจ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพิศพร ชนะเคน
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง
นายพิศพร ชนะเคน
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง
account_box กองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นายเอกพล สิงห์เงา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเอกพล สิงห์เงา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวจินตนา ราชบัณฑิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาวจินตนา ราชบัณฑิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นายวรเชรษฐ์ รัตมงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวรเชรษฐ์ รัตมงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวิวัฒนชัย หนูอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิวัฒนชัย หนูอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายภานุมาศ ตุลีสี
คนงานทั่วไป
นายภานุมาศ ตุลีสี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 166
เดือนนี้ 2,105
เดือนที่แล้ว 4,786
ทั้งหมด 22,668