องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายก อบต.กุดฉิม
โทร : 061-078-8894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายก อบต.กุดฉิม
โทร : 061-078-8894
นายชายแดน ศรีสุมัง
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 1
โทร : 099-882-5755
นายชายแดน ศรีสุมัง
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 1
โทร : 099-882-5755
นายที่รัก กุลทะเล
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 2
โทร : 088-300-5868
นายที่รัก กุลทะเล
รองนายก อบต.กุดฉิม คนที่ 2
โทร : 088-300-5868
นางตุ๊กตา พรมอารักษ์
เลขานุการนายก อบต.กุดฉิม
โทร : 088-332-3953
นางตุ๊กตา พรมอารักษ์
เลขานุการนายก อบต.กุดฉิม
โทร : 088-332-3953
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
โทร : 084-896-7079
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒

โทร : 084-896-7079
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 090-450-1439
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒

โทร : 090-450-1439
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 087-864-6096
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓

โทร : 087-864-6096
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 080-760-7213
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔

โทร : 080-760-7213
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
โทร : 085-743-4505
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔

โทร : 085-743-4505
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 086-238-6674
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕

โทร : 086-238-6674
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 093-447-7260
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 093-447-7260
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 088-740-4695
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 088-740-4695
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-941-7701
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-941-7701
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-048-9647
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-048-9647
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0895700931
นางวรรณิตา ยอดมงคล
ปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0895700931
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847948155
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847948155
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0966875250
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
โทร : 0966875250
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
โทร : 0872223931
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
โทร : 0872223931
account_box สำนักปลัด
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายอิทธิฤทธิ์ พลโลก
ห้วหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม
นายอรรคเดช วงศรี
น้กพัฒนาชุมชน
นายอรรคเดช วงศรี
น้กพัฒนาชุมชน
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นักทรัพยากรบุคคล
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนพร เตชะแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรัตนพร เตชะแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางฐิติยารัตน์ หลวงกลาง
นักวิชาการศึกษา
นางฐิติยารัตน์ หลวงกลาง
นักวิชาการศึกษา
จ.อ.มนูญ จ้อยสาคู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.มนูญ จ้อยสาคู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกอนุเดช จันอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกอนุเดช จันอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวันนิดา ต้นสวรรค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวันนิดา ต้นสวรรค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ศรีสุุมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมจิตร ศรีสุุมัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริวิไล เสือเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริวิไล เสือเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิชุดา ศรีสุมัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาววิชุดา ศรีสุมัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาวดารุณี พลเชียงขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางสาวดารุณี พลเชียงขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดฉิม
นางฐิติยา ไชยวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงเจริญ
นางฐิติยา ไชยวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงเจริญ
นางยุพิน พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสร้างแห่
นางยุพิน พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสร้างแห่
นางสาวจีระพร วงศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจีระพร วงศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสุดารัตน์ กุลาถาเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดารัตน์ กุลาถาเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวสันต์ ศิริกุล
นักการ-ภารโรง
นายวสันต์ ศิริกุล
นักการ-ภารโรง
นางสาวปิยะนุช พลเชียงขวาง
คนงานทั่วไป
นางสาวปิยะนุช พลเชียงขวาง
คนงานทั่วไป
นางสาวเจนจิรา บุญทะจันทร์
คนสวน
นางสาวเจนจิรา บุญทะจันทร์
คนสวน
นายโชคสง่า จุนใจ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายโชคสง่า จุนใจ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพิศพร ชนะเคน
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง
นายพิศพร ชนะเคน
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง
account_box กองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายวัฒนา สนตาเถร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นายเอกพล สิงห์เงา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเอกพล สิงห์เงา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวจินตนา ราชบัณฑิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาวจินตนา ราชบัณฑิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นายวรเชรษฐ์ รัตมงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวรเชรษฐ์ รัตมงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวิวัฒนชัย หนูอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิวัฒนชัย หนูอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายภานุมาศ ตุลีสี
คนงานทั่วไป
นายภานุมาศ ตุลีสี
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวธิดา วงศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางวธิดา วงศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112