องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และเทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และกรณีศ฿กษาข้อผิดพลาดจากปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview133

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม