องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และกรณีศ฿กษาข้อผิดพลาดจากปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และเทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 59
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีความสงสัยว่าตนเองเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file อำเภอธาตุพนมแจ้งให้ทราบถึงรายชื่อสถานประกอบการเพื่อการยกระดับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศให้ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมเป็นพื้นที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศให้วัดบ้านกุดฉิมน้อย หมู่ที่ 5 เป็นพื้นที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศให้โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 215
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม