องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
photo ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน ปปช. ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
find_in_page ขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน ปปช. ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์และจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustalnable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4