องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นายคมกริช ธงยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสุพัฒตรา แก่นท้าว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจินตหรา ไชยยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกนกเลขา วระศิลป์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวนพรัตน์ สีสุมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุรภา จรีรัตน์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพารินทร์ วงศ์นอก
คนงานทั่วไป