องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file พระราชบัญญํติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 14) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file พระราชบัญญํติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1