องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
insert_drive_file พระราชบัญญํติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 14) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file พระราชบัญญํติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 399