องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
insert_drive_file พระราชบัญญํติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 14) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file พระราชบัญญํติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 63
เดือนนี้ 3,123
เดือนที่แล้ว 5,878
ทั้งหมด 29,659