ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง