ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง