ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 700 โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง