ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง