ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note book กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง