ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง