ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2.เก้าอี้สำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง