ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง