ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8761 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง