ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศรหัส 420-50-0009 คาปาซิเตอร์ตัวสตาร์คอมแอร์