ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง