ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง