ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง