ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง