ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง