ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง