ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง