ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง