ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้า-ออก ป้ายบอกทาง ตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง