ชื่อเรื่อง : ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง