ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวาท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง