ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง