ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 80-8761 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง