ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริง ประจำเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง