ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อซับเมริส์สูบน้ำ (submerse) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง