ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง