ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประกาศผลเลือกตั้งและป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง