ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง