ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และกรณีศ฿กษาข้อผิดพลาดจากปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : kHEZvsiTue101006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้