ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง