ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง