ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง